Aktuellt

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsberättelse 2018

 

HEM OCH SKOLA I ÅBO R.F. FÖREDRAGNINGSLISTA

 

HoS ÅRSMÖTE 2019 9.4.2019 kl: 18.00

 

1. Öppnande av mötet 18.01

 

2. Till protokolljusterare valdes Pia Sigfrids och Clara Reinikainen och vid behov är Pia och Clara även rösträknare.

 

3. Till mötesordförande valdes Annette Palanen och till sekreterare Petra Hellman.

 

4. Mötet konstaterades lagligt och beslutsfört.

Enligt stadgarna: Kallelse ska ske senast 7 dagar före mötet, antingen via Åbo Underrättelser, Hem och Skolas hemsida eller skolornas informationskanal.

Lagenlig möteskallelse har skickats i god tid via Wilma och det har stått på hemsidorna i mars 2019.

 

5. Föredragningslistan för mötet godkändes.

 

6. Verksamhetsberättelsen, bokslutet och verksamhetsgranskningsberättelsen gicks igenom.

 

7. Bokslutet fastställdes och ansvarsfrihet för styrelsen och andra

redovisningsskyldiga beviljades.

 

8. Till ordförande för mandatperioden 2019-2021 valdes Jenny Sid.

 

9. Till sekreterare valdes Petra Hellman, till kassör Catharina Martin och till övriga medlemmar i styrelsen för mandatperioden 2019-2020: Clara Reinikainen (lärarrepresentant Cygnaeus), Pia Sigfrids (lärare Sirkkala), Pia Sidbäck (lärare Braheskolan), Kenneth Nygrèn (lärare St Olofsskolan) , Hermann Norrgrann (lärare Katedralskolan), Petra Hellman (föräldrarepresent för Sirkkalabackens skola), Satu Brunou (förälder Katedralskolan), Johanna Kiviniemi (förälder Sirkkala) och Annette Palanen (förälder Cygnaeus). St Olofsskolans föräldrarepresentant är ännu ovald.

 

10. Till verksamhetsgranskare valdes Lasse Nyberg och Nina Renström och som suppleant Nina Ahlbäck för verksamhetsåret 2019.

 

11. Verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2019 godkändes.

 

12. Medlemsavgiften och budgeten fastställdes för verksamhetsåret 2019.

Medlemsavgiften hålls som 12€/familj/år.

 

13. Mötets avslutande kl 18.27.